Maak Batteryday mee in een uniek event en een unieke omgeving!

Op 22 september vindt de bijeenkomst voor aandeelhouders van Tesla plaats. Leuk natuurlijk, maar het mooiste komt daarna.
Aan deze bijeenkomst wordt de langverwachte Batteryday gekoppeld.
Met spanning wordt gewacht op wat er wordt aangekondigd op het gebied van de batterijen.

Zal de grote doorbraak zijn aangebroken? We weten dat de markt “de adem inhoudt”.

Natuurlijk kun je dit event, dat om 21.30 uur begint, thuis volgen in de livestream, maar wat is er leuker om dit samen te doen in een mooie omgeving en met deskundig commentaar?

TeslaCampus werk nauw samen met Corendon Village, bij jullie bekend als de “Grote Supercharger bij het vliegtuig”, en we hebben de bioscoopruimte van Corendon gereserveerd om de livestream te volgen.

Natuurlijk met een drankje vooraf maar er is ook de gelegenheid om de avond te beginnen met een diner en zelfs af te sluiten met een overnachting.

Deze week volgen de details (en prijzen van de extra opties) maar je kunt nu al aangeven dat je erbij wilt gaan zijn.
Er worden maximaal 38 bezoekers toegelaten in de bioscoopzaal dus wil je komen, wacht dan niet te lang!

Unique Live Stream Model Y (frunk to trunk) August 21

All eyes are on Tesla Model Y.

Already a “common appearance” on the roads in the US, but with us it is still a part of the future.

But here in Europe Model Y is also expected to become the nr 1 sold EV.

The attention this EV is great and TeslaCampus will bring this car a little closer to you.

On August 21 at 7:00 pm CEST, TeslaCampus and Tesla Divas Europe hosted a livestream with the US in which an owner of both a Model 3 and a Model Y, Amy Wheeler, showed us her Model Y from “frunk to trunk”.

Watch the replay of the livestream.

Ons privacyreglement is van toepassing. https://teslacampus.nl/privacybeleid/

Logout

For the development of TeslaCampus we appreciate your suggestions
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

TeslaCampus team

Op zaterdag 15 augustus vond de eerste Street Legal Night plaats.
Voor wie met zijn auto eens voluit een sprintje wil trekken zonder te hoeven letten op ander verkeer of de kans te lopen op een boete een mooie gelegenheid.
De avond was druk bezocht en meer dan 100 auto’s deden mee.
Omdat Tesla’s natuurlijk niet mogen ontbreken heeft TeslaCampus onder haar lezers enkele deelnemerskaarten verloot.
En we kunnen trots melden dat één van onze deelnemers de snelste tijd op de kwart mijl heeft neergezet.

We kijken al uit naar de volgende editie.
Wil je met je Tesla meedoen voor TeslaCampus?

Meld je dan aan per mail op info@teslacampus.nl en dan nemen wij contact met je op.

Tesla overduidelijk de snelste!

Misschien ken je hem nog van het filmpje uit de Make-a-Wish actie
De Model S Performance Raven met Cheetah update van Sven van Passel deed ook mee en reed de beste tijd
10,507sec over de 1/4 mile

Daar is hij de, de eerste versie van onze website Teslacampus.nl

Kort geleden vertelde we over de challenge die we zijn aangegaan om binnen drie weken een werkbaar en attractief platform live te hebben. Dat gaat zeker lukken maar er zijn tussentijds zoveel ontwikkelingen te melden dat we die graag alvast delen. Daarbij rekenen we op jullie begrip voor het feit dat er veel nog “in de steigers staat”.

Met TeslaCampus gaan we een ontmoetingsplaats bieden waarop alles wat interessant is (of kan zijn) voor Tesla geïnteresseerden gemakkelijk te vinden zal zijn.
We noemen het nadrukkelijk “geīnteresseerden” want we richten ons op elke belangstellende.
Of het nu een Teslarijder van het eerste uur is, iemand die net gisteren zijn nieuwe Tesla heeft afgehaald, iemand die aan het sparen is voor een Tesla of er van droomt.
Het is bekend dat vooral de jeugd een voorliefde heeft voor Tesla’s. Daar spelen we waar mogelijk ook op in, uiteraard.
Terwijl de Campus een ontmoetingsplaats is staan er omheen paviljoens met eigen functies.
Bij TeslaCampus komen er de volgende:

Academy

Binnen de Academy wordt informatie gedeeld over een reeks van onderwerpen. Een heel belangrijke daarin is de in gang gezette energietransite en de rol die Tesla hierin speelt.
Denk daarbij aan de op 22 september plaats vindende Battery Investors Day en wat de impact daarvan zal zijn in de nabije toekomst.
Uiteraard ook onderwerpen als AP (AutoPilot), FSD (Full Self Driving), OTA (Over The Air) updates, laden van Tesla’s, het Supercharger Netwerk worden uitgelicht.
Er komt uitleg over de werking van de Tesla’s met tips en natuurlijk alle ruimte voor vragen (en antwoorden).

In de media, maar ook op borrels en verjaardagsfeestjes, worden steevast meningen naar voren gebracht die één ding gemeen hebben: “Tesla’s zijn niet ok”.
Wij noemen dat “Broodjes Aap”. Het gaat dan meestal over zaken als uren laden onderweg, bereik, schoon of niet schoon, kinderen in mijnen etc.
We zullen ze stuk voor stuk uitlichten en (tegen)argumenten meegeven zodat jullie direct het antwoord klaar kunnen hebben.

Charity

Het is gebleken dat de Tesla rijders vaak veel ruimte hebben om goede doelen te ondersteunen. We hebben inmiddels goede ervaringen zoals recent, toen we in goede samenwerking met “Make a Wish” en Tesla de elfjarige Thimon een echte “Tesladag” bezorgden.
In een Tesla thuis opgehaald worden (in Zeeland), een VIP bezoek aan de Teslafabriek in Tilburg, een spannende Kart ervaring en als afsluiting de ervaring wat het is om in de snelste Tesla (volledig gecontroleerd) gelanceerd te worden van 0 naar 200 km/uur. Veilig op een gereserveerd parcour. Thimon zal het niet snel vergeten.
Eerder begonnen we met een online veiling. Deze was heel succesvol en dat gaan we op TeslaCampus weer oppakken met geweldige items. Ook het grote Tesla drivers event in samenwerking met het Radboud ziekenhuis en het Goffertstadion gaat nog plaatsvinden.

Community

Vanaf dag één zochten Teslarijders elkaar op om hun (toen nog heel exclusieve) ervaringen te delen. Jarenlang groetten Teslarijders elkaar totdat de vloot daarvoor te groot werd. Maar kom je ver van huis een Teslarijder tegen, dan gaat de hand nog steevast omhoog.
Veel contacten ontstonden bij de Supercharger. Er werden clubs opgericht, men vond elkaar op een forum en men ging samen op pad.

Nu voegen we dit samen op één platform met onderdelen als:

1) Forum

2) Q&A

3) Vraag en aanbod

4) Verhalen delen

5) Superchargerspots

Het is bewust zo laagdrempelig mogelijk gehouden. Geen leden, vrienden, deelnemers, maar gewoon een toegang tot de Campus, vanaf de homepage in een paar seconden te regelen. En uiteraard is dit allemaal zonder kosten.
Komen er activiteiten die geld kosten betalen degenen die meedoen gewoon de kostprijs en niet meer dan dat.

Events

Zoals rijders van elk merk zijn ook Teslarijders mensen die graag samen op pad gegaan. We gaan dit uiteraard ondersteunen en zullen zelf ook events laten plaatsvinden.
Denk onder andere aan mooie ritten door prachtig landschap.
Op 13 augustus doet een equipe van ons mee aan een rally hoog door de Alpen. Dat zal een mooie route worden die daarna nog vaak gereden kan gaan worden door liefhebbers. We zullen dat oppakken en we weten al dat we kunnen rekenen op de hulp van lokale Teslarijders.
We zijn er heel trots op dat we een livestream kunnen organiseren met de US waarin een Tesla eigenaar van zowel een Model 3 als een Model Y over haar auto’s vertelt met de nadruk op de Model Y waar we allemaal zo nieuwsgierig naar zijn. Ze zal de auto ook laten zien en we besluiten met een Q&A. Zorg dat je snel toegang hebt tot TeslaCampus.nl zodat je dit event mee kunt maken.

Tesla Diva’s

Wat begon als een kleine groep Tesla enthousiaste vrouwen die ervaringen met elkaar deelden en bijeenkomsten organiseerden (women only) is uitgegroeid tot een wereldwijde community.
We ruimen graag een mooie plaats in voor Tesla Diva’s Europe die een mooi event op stapel hebben staan. Een bijeenkomst in een prachtig kasteel langs de Rijn. Je vind er al veel over op TeslaCampus.

Here it is, the first version of our website TeslaCampus.nl

Recently we talked about the challenge we took on to have a workable and attractive platform live within three weeks. That will certainly work, but there are already so many developments to report that we are happy to share them. We count on your understanding for the fact that much is still “in the pipeline”.

With TeslaCampus, we will provide a meeting place where everything that is (or may be) interesting for Tesla interested parties will be easy to find.
We emphatically call it “interested” because we focus on anyone who is interested.
Whether it is a Tesla driver from the first hour, someone who just picked up his new Tesla yesterday, someone who is saving for a Tesla or dreams of it.
It is known that especially the youth has a predilection for Teslas.
We respond to this wherever possible, of course.

While the Campus is a meeting place, there are pavilions around it with their own functions. At TeslaCampus there are the following:

Academy

Information is shared within the Academy on a range of topics.

A very important one in this is the initiated energy transition and the role that Tesla plays in this.
Think of the Battery Investors Day that will take place on September 22 and what the impact will be in the near future.
Of course also topics such as AP (AutoPilot), FSD (Full Self Driving), OTA (Over The Air) updates, loading Teslas, the Supercharger Network are highlighted.
There will be an explanation of how the Teslas work with tips and of course plenty of room for questions (and answers).
In the media, but also at drinks and birthday parties, opinions are invariably put forward that have one thing in common: “Teslas are not ok”. We call it “urban myths”.
This usually concerns matters such as charging hours on the road, range, clean or unclean, children in mines, etc.
We will explain them individually and provide (counter) arguments so that you can immediately have the answer ready. Charity It has been found that the Tesla drivers often have a lot of intention to support charities.
We have had good experiences, such as recently, when we gave eleven-year-old Thimon a real “Tesla Day” in good cooperation with “Make a Wish” and Tesla. Being picked up at home in a Tesla (in Zeeland), a VIP visit to the Tesla factory in Tilburg, an exciting Kart experience and finally the experience of what it is like to be launched in the fastest Tesla (fully checked) from 0 to 200 km / hour.
Safe on a reserved course. Thimon will always remember.. Earlier we started with an online auction. This was very successful and we will pick it up again at TeslaCampus with great items. The large Tesla drivers event in collaboration with the Radboud hospital and the Goffert stadium will also take place.

Community

From day one, Tesla drivers visited each other to share their (then very exclusive) experiences. Tesla drivers greeted each other for years until the fleet grew too large for that.

But if you come across a Tesla driver far from home, the “hand will always go up”.
Many contacts were made at Supercharger locations.

Clubs were founded, people found each other on a forum and they went out together.
Now we merge this on one platform with parts like:
1) Forum
2) Q&A
3) Supply and demand
4) Share stories
5) Supercharger spots

It is deliberately kept as accessible as possible. No members, friends, participants, but just an access to the Campus, from the homepage in seconds.
And of course this is all at no cost.
Will there be
 any time activities that cost money, those who participate just pay the cost and no more than that.

Events

Just like drivers of every brand, Tesla drivers are people who like to go out together.
We will of course support this and will also organize events ourselves.
Think of beautiful rides through scenic landscape.
On August 13, a team of us will participate in a rally high through the Alps.
That will be a beautiful route that can often be driven by enthusiasts. We will pick that up and we already know we can count on the help of local Tesla drivers.

We are very proud to host a livestream with the US where a Tesla owner of both a Model 3 and a Model Y talks about her cars with an emphasis on the Model Y we are all so curious about.
She will also show the car and we conclude with a Q&A.
Make sure you have quick access to TeslaCampus.nl so that you can participate in this event.

Tesla Divas

What started as a small group of Tesla enthusiastic women who shared experiences and organized meetings (women only) has grown into a worldwide community.

We would like to create a nice place for Tesla Diva’s Europe who already planned an amazing next meeting in a beautiful castle along the Rhine. You can find a lot about it on TeslaCampus.

Hi, good to see you here! Already 134 admissions!

Although our website is under construction and will be for a few more weeks, we can’t wait to share with you our upcoming events.

  • 11-09-2020  Roadtrip in scenic Alps-region
  • 26-09-2020 TeslaDiva event in historical German Castle 2020
  • 04-10-2020  Charity-event in corporation with Amalia Childrenhospital
  • Coming soon: Racing event on Breda International Airport
  • Restarting our successful auction to support Charity

And looking back on

  • TeslaDiva event 2019
  • Charity event together with “Make a Wish”

Recommended…

Latest Past Events

Cannonball Run 3000

Vertrekpunt wordt nog bekendgemaakt

Samen met organisator CleverEvents gaat TeslaCampus ervoor zorgen dat voor het eerst in de geschiedenis van de Cannonball3000 rally een equipe met een elektrische auto gaat meedoen.
Together with organizer CleverEvents, TeslaCampus will ensure that for the first time in the history of the Cannonball3000 rally, a team with an electric car will participate

Working on…..

Tweets